طرح تدبیر و همه ی طرح و برنامه های ابتدایی بصورت رایگان

▬ دانلود طرح تدبیر 1397-1398
▬ دانلود برنامه سالانه راهبر آموزشی سال1397
▬ تقویم اجرایی سالانه معاون اجرائی سال1397
▬ دانلود برنامه سالانه تدبیر ویرایش97
▬ دانلود انواع برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال1397
▬ دانلود برنامه سالانه طرح تعالی متوسطه اول سال1397
▬ طرح تعالی مدیریت کیفیت مدارو تقویم اجرایی سال 1397
▬ دانلود برنامه عملیاتی تدبیر(ویرایش96-97)23مهرماه
▬ دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر 96-97
▬ دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر 96-97
▬ دانلود برنامه ی سالانه براساس طرح تدبیر 96-97
▬ دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر و سامانه همگام سال96-97
▬ دانلود کتابچه مستند سازی تدبیر
▬ مستند سازی طرح تدبیر
▬ نمونه برنامه سالانه براساس طرح تدبیر مهرما96-97