طرح تدبیر و همه ی طرح و برنامه های ابتدایی بصورت رایگان

▬ طرح تدبیر مدرسه ابتدایی سال1397
▬ طرح تدبیر برنامه سالانه تدبیر 97-98
▬ دانلود طرح تدبیر براساس سند تحول بنیادین
▬ دانلود طرح تدبیر ویرایش 97-98
▬ نحوه ی خود ارزیابی طرح تدبیر 97-98
▬ دانلود طرح تدبیر 1397-1398
▬ دانلود برنامه سالانه راهبر آموزشی سال1397
▬ تقویم اجرایی سالانه معاون اجرائی سال1397
▬ دانلود برنامه سالانه تدبیر ویرایش97
▬ دانلود انواع برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال1397
▬ دانلود برنامه سالانه طرح تعالی متوسطه اول سال1397
▬ طرح تعالی مدیریت کیفیت مدارو تقویم اجرایی سال 1397
▬ دانلود برنامه عملیاتی تدبیر ویرایش سال 97-98
▬ دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر 97
▬ دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر-97-98